Viri

 1. Cvirn, J., Hriberšek, E. in Stude, A. (2000). Koraki v času – Novi vek. Učbenik za 7. razred osemletke. Ljubljana: DZS.
 2. Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem, DEDI. Dostopno okt. 2020 na http://www.dedi.si/?set_language=sl
 3. Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, dostopno avgust 2020, na https://fran.si
 4. Frankovič, A. (2006). Uskoki v slovenski zgodovinski povesti. Diplomsko delo. Ljubljana: FF.
 5. Grobelnik, I. in Voje, I. (1990).  Zgodovina 2. Učbenik za srednje šole. Ljubljana: DZS.
 6. Ignacij Voje, I. (1994). Nemirni Balkan. Ljubljana: DZS.
 7. Kdo so uskoki, dostopno okt. 2020 na https://krabat.si/sub/462/kdo-so-uskoki
 8. Med polmesecem in križem. Dostopno avg. 2020 na http://www.sistory.si/cdn/publikacije/38001-39000/38754/ch02.html
 9. Military of the Ottoman Empire, dostopno okt. 2020 na https://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_the_Ottoman_Empire
 10. Mirjanić, A., et al. (2010). Raziskujem preteklost 8. Učbenik za zgodovino za 8. razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus-Klett.
 11. Osmansko carstvo, Proleksis enciklopedija Leskikonografskog zavoda Miroslava Krleže. Dostopno avg. 2020 na https://proleksis.lzmk.hr/3487/
 12. Osmansko carstvo, različni prispevki na spletišču Zgodovina na dlani. Dostopno avg. 2020 na https://zgodovinanadlani.si/?s=osmansko+carstvo
 13. Ottoman Empire, Encyclopedia Britannica. Dostopno sept. 2020 na https://www.britannica.com/place/Ottoman-Empire
 14. Simoniti, V. (1990). Turki so v deželi že. Turški vpadi na slovensko ozemlje v 15. in 16. stoletju. Celje: Mohorjeva družba.
 15. Štih, P. et al. (2008). Slovenska zgodovina : družba – politika – kultura. Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, dostopno avg. 2020 na http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:902
 16. Tomažin, M. (2004). Uskoške populacije na jugovzhodu Slovenije. Diplomsko delo. Ljubljana: FDV.
 17. Turki so vpadali tudi na celjsko območje. Zgodilo se je v Celju. Dostopno okt. 2020 na http://ook.knjiznica-celje.si/zgodilo/Turki.htm
 18. Turški vpadi, Prosta enciklopedija Wikipedija, dostopno sept. 2020 na https://sl.wikipedia.org/wiki/Tur%C5%A1ki_vpadi
 19. Valvasor, J. V. (1984). Slava Vojvodine Kranjske (ponatis). Ljubljana: Svet knjige.
 20. Weiss, J. (2010). Nagrobnika v zahodni cirilici v Marindolu; v Belokranjec, feb. 2010, št. XIII/2, dostopno avg. 2020 na http://www.belokranjec.si/novice/nagrobnika-v-zahodni-cirilici-iz-marindola/189
 21. Zgodovina Slovencev (1979). Več avtorjev. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 22. Žvanut, M. in Vodopivec, P. (1995). Vzpon meščanstva. Učbenik za 7. razred OŠ. Ljubljana: M&N.

Grafični in tekstovni material je uporabljen v skladu s Skupnim sporazumom o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji. Sprotno navajanje posameznih virov je zaradi didaktične in vizualne preglednosti izpuščeno. Besedila in fotografije so povzeti iz navedenih virov, literature in medmrežja. Učna gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog, strukturiranost ter metodični redosled so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene.


Avtor: Mojmir Mosbruker, IV. osnovna šola Celje, 2020.